Ilona Futrzyńska
osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

Przetarg na nabycie nieruchomości lokalowej

Syndyk masy upadłości zawiadamia o pisemnym  publicznym, nieograniczonym przetargu na nabycielokalu mieszkalnego nr 334 położonego w budynku mieszkaniowym wielolokalowym znajdującym się przy Alei Zwycięstwa 91 w Dąbrowie Górniczej, dla którego Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej, Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1D/00041339/9.

Przetarg odbędzie się na następujących warunkach:

 • Przetarg odbędzie się na zasadach określonych w regulaminie przetargu,
 • Przetarg prowadzi syndyk,
 • Kryterium wyboru oferty będzie najwyższa cena,
 • Cena wywoławcza nieruchomości to wartość uwzględniająca dyskonto z tytułu wymuszonej sprzedaży, tj. kwota 123 300,00 PLN,
 • Termin składania ofert upłynie w dniu roboczym poprzedzającym rozpoznanie ofert, przy czym oferty należy składać osobiście w biurze syndyka lub korespondencyjnie,
 • Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłata na rachunek bankowy prowadzony przez syndyka masy upadłości wadium w kwocie 12 000,00 PLN, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert,
 • Wyboru oferenta dokonuje komisja przetargowa,
 • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 listopada 2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie syndyka, tj. w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 1/35, o ile żaden z wierzycieli upadłej nie złoży skargi na tę czynność syndyka lub sąd nie wstrzyma albo nie zakaże likwidacji tego składnika majątku, 
 • W przypadku złożenia dwóch ważnych ofert zostaną one zakwalifikowane do ustnej licytacji. 
  W przypadku złożenia trzech i więcej ważnych ofert, trzy najwyższe oferty zostaną zakwalifikowane do ustnej licytacji. Ustna licytacja rozpocznie się od najwyższej oferty złożonej pisemnie podwyższonej
  o kwotę postąpienia. Kwota postąpienia wynosić będzie 1 000,00 PLN. Ustna licytacja odbędzie się w dniu rozpoznawania ofert w siedzibie syndyka, tj. w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 1/35 o godzinie 11:00,
 • Syndyk ogłosi przetarg na portalach internetowych, pośredniczących w sprzedaży nieruchomości na co najmniej dwa tygodnie przed upływem terminu składania ofert,
 • Koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca,
 • Zawarcie umowy sprzedaży przenoszącej własność przedmiotu sprzedaży nastąpi najpóźniej 
  w terminie czterech miesięcy od dnia wyboru oferenta.

Więcej informacji na temat postępowania można uzyskać pod numerem telefonu: +48 509 439 342.