Postępowanie sanacyjne
Komplex Service Czesław Filosek w restrukturyzacji

Przetarg na nabycie nieruchomości gruntowej

Zarządca masy sanacyjnej Czesława Filoska prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Komplex Service Czesław Filosek w restrukturyzacji zawiadamia o przetargu ofertowym, pisemnym, nieograniczonym, którego przedmiotem jest prawo własności nieruchomości gruntowej rolnej położonej w miejscowości Gorysławice, w gminie Wiślica, w województwie świętokrzyskim, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 1035, obręb 0004 Gorysławice, o powierzchni 6 800 m2, dla której Sąd Rejonowy w Busku Zdroju, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi kw nr KI1B/00037480/3

Charakterystyka oferty:

  1. Cena wywoławcza nieruchomości to wartość nieruchomości, 20 160,00 PLN netto.
  2. Nieruchomość sprzedawana jest w trybie sprzedaży egzekucyjnej.
  3. Umowa sprzedaży zostanie zawarta z oferentem, którego oferta została wybrana, nie później niż w terminie czterech miesięcy od dnia wyboru oferenta.
  4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: złożenie w zamkniętej kopercie, z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – GORYSŁAWICE – PRZETARG”, pisemnej oferty, którą należy składać w Biurze Doradcy Restrukturyzacyjnego Macieja Tuszakowskiego w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 1/35, w godzinach od 8:00 do 16:00 lub przesłać pocztą, w terminie do dnia 12 października 2023 r. do godz. 09:00.Nadmienia się, iż dla zachowania terminu określonego w niniejszym punkcie liczy się data i godzina wpływu doręczenia oferty do Biura Doradcy Restrukturyzacyjnego. W przypadku, gdy zostaną złożone dwie ważne oferty, zarządca kwalifikuje je do dodatkowej ustnej licytacji. Jeżeli zostaną złożone trzy i więcej ważnych ofert, zarządca kwalifikuje trzy najwyższe oferty do dodatkowej ustnej licytacji. Dodatkowa licytacja ustna odbędzie się w tym samym miejscu, w dniu rozstrzygnięcia przetargu, tj. dnia 12 października 2023 r. o godz. 12:45. W przypadku licytacji kwota postąpienia wynosić będzie 500,00 PLN. Wadium w kwocie 2 000,00 PLN należy wpłacić na rachunek bankowy masy sanacyjnej Czesława Filoska o numerze: 43 1600 1462 1745 6355 5000 0001, prowadzonym przez BNP Paribas Bank Polska S.A. z podaniem tytułu wpłaty „WADIUM W PRZETARGU-DZIAŁKA, akt KA1K/GRs/2/2023, nazwa Oferenta”. Uznanie rachunku bankowego masy upadłości musi nastąpić najpóźniej
    w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert.
  5. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 12 października 2023 r. w Biurze Doradcy Restrukturyzacyjnego przy ul. Dolnych Wałów 1/35 w Gliwicach o godz. 12:00.
  6. Nie zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości, z przyczyn, za które oferent, którego oferta została wybrana, ponosi odpowiedzialność, skutkować będzie zachowaniem wpłaconej kwoty wadium.
  7. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu oraz jego zamknięcia bez wyboru którejkolwiek z ofert.

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętej niniejszym przetargiem, jak również informacje dotyczące możliwości przeglądu nieruchomości oraz trybu składania ofert można uzyskać pod numerem telefonu: +48 509 439 342 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: biuro@kancelaria-jt.pl