Ogłoszenie upadłości

Identyfikacja problemu
Każdy przedsiębiorstwa, w tym spółki prawa handlowego, jest zobowiązany do ogłoszenia upadłości w terminie 30 dni od dnia powstania stanu niewypłacalności. Konsekwencje niewykonania tego obowiązku mogą być bardzo negatywne dla przedsiębiorcy albo członków zarządu spółki. Są to m.in. zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, odpowiedzialność za zobowiązania spółki jej członków zarządu, a nawet odpowiedzialność karna określona w art. 586 k.s.h. Ogłoszenie upadłości unicestwia wprawdzie byt prawny danego podmiotu, ale też umożliwia nowy start finansowy i rozpoczęcie nowego przedsięwzięcia biznesowego bez bagażu starych zobowiązań z bogactwem doświadczeń.
Oferta Kancelarii
Kancelaria Jakubiec Tuszakowski oferuje obsługę prawną w zakresie sporządzenia wniosku o ogłoszenie upadłości, reprezentację przed sądem w postępowaniu o ogłoszenie upadłości i postępowaniu upadłościowym. W przygotowaniu dokumentów pomaga bogate doświadczenie kancelarii wynikające z obsługi różnych podmiotów oraz sprawowania funkcji syndyka.