Założenie albo likwidacja spółki prawa handlowego

Identyfikacja problemu

Wybór odpowiedniej formy prowadzenia przedsiębiorstwa ma bardzo duże znaczenie w kontekście odpowiedzialności, podziału zysków i strat, obowiązków. Dokonanie takiego wybory powinno by poprzedzone głęboką analizą wielu elementów planowanej działalności. Przede wszystkim należy zestawić ze sobą cele i ryzyka. Skonfrontować różne możliwości i dobrać najlepsze rozwiązania. W tym celu należy przenalizować wielkość planowej działalności, w tym wkład materialny i osobowy, prognozowane przepływy pieniężne, liczbę osób zaangażowanych w biznesowy projekt i wiele innych czynników.

Oferta Kancelarii

Kancelaria Jakubiec Tuszakowski zajmuje się przeprowadzaniem analizy poszczególnych elementów zakładanego przedsiębiorstwa i wydaje rekomendację co do wyboru najodpowiedniejszej formy jego prowadzenia. Na dalszym etapie kancelaria przygotowuje i weryfikuje dokumentację, by dokonać rejestracji nowego podmiotu gospodarczego. Tak więc dokonuje kompleksowej usługi od rekomendacji formy prowadzenia przedsiębiorstwa, aż do skutecznej rejestracji nowego podmiotu gospodarczego. Rzecz jasna, kancelaria oferuje również usługę polegającą na zmianie formy prowadzenia przedsiębiorstwa, na przykład z działalności gospodarczej na spółkę prawa handlowego. Kancelaria zajmuje się również sprawnych zamknięciem przedsiębiorstwa i wyrejestrowaniem jako podmiotu gospodarczego.