Prawo finansowe

AdobeStock_177234859
Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego

Kancelaria oferuje wsparcie jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności w obszarze postępowania naprawczego, przygotowania dokumentów strategicznych i kompleksowego audytu. Pomoc w obsarze finansowo-prawnym może się okazać kluczowa w kontekście poszukiwania oszczędności, zważywszy na to, że jednym ze skutków epidemii COVID-19 jest zmniejszenie wpływów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego z podatków dochodowych i lokalnych. Jednostki samorządu terytorialnego mogą liczyć na wsparcie w następującym zakresie:

  1. Kompleksowego audytu, w tym w szczególności audytu systemu rachunkowości (dokumentacja polityki rachunkowości, prowadzenia ksiąg rachunkowych, inwentaryzacja, sprawozdawczość budżetowa oraz finansowa, rekomendacja działań usprawniających i naprawczych), audytu oświaty (analiza wydatków, analiza budżetów poszczególnych placówek oświatowych, analiza arkuszy organizacyjnych i aneksów, przegląd zatrudnienia w placówkach, wskazanie rezerw organizacyjnych i finansowych, rekomendacja działań usprawniających i naprawczych), audytu systemu zamówień publicznych oraz zakupu usług i towarów poniżej 30 000 Euro, audytu systemu gospodarki nieruchomościami (ewidencja majątku, dochody z mienia, najem, dzierżawa i użyczenie nieruchomości, nabywanie i sprzedaż nieruchomości), audytu dochodów i wydatków jednostki (dochody i wydatki bieżące, dotacje na bieżącą działalność, podatki i opłaty, dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych).
  2. Postępowania naprawczego, w tym audytu oszczędnościowego (analiza finansów jednostki, wskazanie obszarów i działań poprawiających wyniki finansowe, opracowanie działań zwiększających możliwości), opracowania planu postępowania ostrożnościowego (ogólna analiza stanu finansów, plan przedsięwzięć ostrożnościowych wraz z harmonogramem ich przeprowadzenie i ich uzasadnieniem, wskazanie efektów finansowych poszczególnych przedsięwzięć), stworzenia programu postępowania naprawczego (analiza stanu finansów jednostki, plan przedsięwzięć naprawczych wraz z harmonogramem ich wprowadzenia zmierzających do usunięcia zagrożenia realizacji zadań publicznych przez jednostki oraz zachowania relacji określonej w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych).
  3. Przygotowania dokumentów strategicznych: raportu o stanie gminy, strategii rozwoju gminy, strategii rozwiązywania problemów społecznych, lokalnego programu rewitalizacji.
  4. Stworzenie Centrum Usług Wspólnych, w tym analizę stanu obecnego (działalność finansowo-księgowa, administracyjna i organizacyjna), analizę wariantową (prowadzenia działalności w różnych konfiguracjach Centrum Usług Wspólnych – ustalenia zakresu działania Centrum Usług Wspólnych), analizę finansowo-ekonomiczną powołania Centrum Usług Wspólnych i ograniczenia kosztów w istniejących jednostkach organizacyjnych, a także stworzenie dokumentacji niezbędnej do powołania Centrum Usług Wspólnych, w tym m.in. uchwał.
Poza powyższym zakresem pomocy, Kancelaria świadczy usługi w zakresie m.in. reorganizacji urzędu oraz wsparcia w przygotowaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kolejny rok.