Uwolnienie się od odpowiedzialności członka zarządu

Identyfikacja problemu

Pełnienie funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego jest związane z wieloma obowiązkami. Poza bieżącym zarządzaniem przedsiębiorstwem, członek zarządu ma pewne obowiązki ustawowe, które materializują się w momencie utraty płynności finansowej przez spółkę. Jednym z nich jest obowiązek zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przynajmniej jednej z przesłanek, tj. materialnej lub płynnościowej stanu niewypłacalności. Niezłożenie takiego wniosku albo złożenie go z uchybieniem wskazanego terminu może skutkować odpowiedzialnością członka zarządu za zobowiązania spółki na podstawie art. 299 k.s.h. Jest to nierzadko spotykany sposób odzyskiwania środków pieniężnych przez wierzycieli spółki. Członek zarządu musi się wtedy liczyć z koniecznością ochrony swoich interesów przed sądem powszechnym. Najczęściej sprowadza się to do wykazania, że jako członek zarządu nie miał obowiązku zgłaszania wniosku o ogłoszenie upadłości albo wniosek ten zgłosił w odpowiednim terminie.

Oferta Kancelarii

Kancelaria Jakubiec Tuszakowski prowadzi postępowania zmierzające do obrony członków zarządu przed odpowiedzialnością. Odpowiednio przygotowana argumentacja poparta ekonomicznym uzasadnieniem może uchronić członków zarządu przed odpowiedzialnością za zobowiązania spółki. Kancelaria dokonuje szczegółowej analizy m.in. wyników finansowych spółki i struktury zobowiązań, aby przedstawić sądowi merytoryczną i wyczerpującą argumentację chroniącą interesy klienta – członka zarządu. W efekcie powództwo jest oddalane, a były członek zarządu nie musi pokrywać zobowiązań spółki ze swoich prywatnych środków.

Kancelaria Jakubiec Tuszakowski specjalizuje się również w skutecznej obronie członków zarządu przed zarzutami z art. 586 k.s.h., art. 116 Ordynacji podatkowej, art. 286 k.k., art. 373 Prawa upadłościowego i art. 300-302 k.k.