Przeniesienie przedsiębiorstwa w kryzysie na inny podmiot

Identyfikacja problemu

Wyzbycie się majątku przez podmiot znajdujący się w stanie niewypłacalności poprzez na przykład jego przeniesienie może mieć bardzo negatywne konsekwencje. Oprócz ewentualnej bezskuteczności tej czynności prawnej w stosunku do masy upadłości zbywca może podlegać odpowiedzialności karnej. W obawie przed konsekwencjami niewiele podmiotów znajdujących się w kryzysie finansowym było zainteresowanych sprzedażą majątku. W takich sytuacjach decydowano się po prostu na ogłoszenie upadłości. Od 2016 r. w polskim porządku prawnym pojawiła się możliwość dokonania legalnej sprzedaży przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa albo pewnych znaczących składników majątkowych przez podmiot niewypłacalny. Tak zwana przygotowana likwidacja polega na sprzedaży przedsiębiorstwa na rzecz inwestora pod nadzorem sądu za cenę wskazaną we przez wnioskodawcę we wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży. Cena musi zostać ustalona w stanowiącym najistotniejszy załącznik do wniosku, opisie i oszacowaniu sporządzonym przez biegłego sądowego z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Po złożeniu wniosku Sąd powołuje tymczasowego nadzorcę sądowego, a następnie ogłasza upadłość i zatwierdza warunki sprzedaży. Po czym już sam syndyk jest zobowiązany zawrzeć umowę sprzedaży, a po jej zawarciu nabywca wpłaca cenę, z której zostają zaspokojeni wierzycieli dłużnika. Ten legalny sposób przeniesienia przedsiębiorstwa albo jego części pozwala zaspokoić wierzycieli i zachować przedsiębiorstwo.

Oferta Kancelarii

Kancelaria Jakubiec Tuszakowski oferuje pełne wsparcie merytoryczne w przeprowadzeniu przygotowanej likwidacji. To przede wszystkim sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości wraz z wnioskiem o zatwierdzenie warunków sprzedaży i reprezentację przed sądem upadłościowym. Przygotowanie wniosku spełniającego wszystkie wymogi formalne, a przede wszystkim ostatecznie skutecznego, wymaga sporego przygotowania merytorycznego. Wynika to z dużej specyfiki takiego wniosku, którego odpowiednie przygotowanie wymaga wiedzy prawniczej, ekonomicznej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa upadłościowego i wyceny przedsiębiorstw. Profesjonalnie sporządzony wniosek wraz z załącznikami skutkuje najczęściej ogłoszeniem upadłości i zatwierdzeniem warunków sprzedaży przez Sąd upadłościowy. Po tym pozostaje już tylko zawarcie właściwej umowy sprzedaży. W ten sposób zdrowa tkanka zepsutego przedsiębiorstwa zostaje przeniesiona na inny podmiot w sposób legalny, pod kontrolą sądu i syndyka.