Prawo restrukturyzacyjne

shutterstock_169301162
Polityka nowej szansy
Kancelaria oferuje kompleksową obsługę restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Prawo restrukturyzacyjne umożliwia zawarcie układu z wierzycielami, który będzie ustalał nowe harmonogramy spłat zobowiązań. Poza odroczeniem terminu płatności i rozłożeniem ich na raty, środkami restrukturyzacyjnymi mogą być m.in. częściowe umorzenie zobowiązań oraz konwersja wierzytelności na udziały / akcje. Rozwiązania przewidziane ustawą dają realną możliwość uniknięcia upadłości i zwycięstwa nad problemami płatniczymi. Prawo daje do wyboru cztery tryby postępowania restrukturyzacyjnego: postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe oraz postępowanie sanacyjne. Modele te różnią się od siebie, a ich właściwy wybór może przesądzić o końcowym sukcesie restrukturyzacji.

W ramach tej specjalizacji Kancelaria oferuje:

 • wsparcie prawne i ekonomiczne na etapie wyboru strategii restrukturyzacyjnej,
 • określenie stopnia ryzyka przyjętych rozwiązań prawnych,
 • przygotowanie wniosku restrukturyzacyjnego zawierającego wszystkie prawem wymagane elementy, w tym wstępny plan restrukturyzacyjny, przy założeniu największego zysku ekonomicznego i minimalizacji odpowiedzialności kadry zarządzającej,
 • reprezentację na etapie postępowania o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, w tym zastępstwo procesowe przed Sądem restrukturyzacyjnym oraz tymczasowym nadzorcą sądowym (zarządcą przymusowym), sporządzenie pism procesowym oraz środków odwoławczych,
 • reprezentację po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego,
 • udział w negocjacjach z wierzycielami, mającymi przekonać ich do oddania głosu za układem,
 • współpracę z organami postępowania restrukturyzacyjnego, w tym nadzorcą sądowym, zarządcą oraz radą wierzycieli,
 • kontrolę działań organów sądowych i pozasądowych z punktu widzenia ich zgodności z prawem,
 • wsparcie w przygotowaniu propozycji układowych, w tym ocena korzyści ekonomicznych oraz realności wykonania układu,
 • reprezentację na zgromadzeniach wierzycieli, w tym na zgromadzeniu wierzycieli w celu głosowania nad układem,
 • stałe wsparcie prawne, w tym wydawanie opinii co do dozwolonych czynności w toku postępowania restrukturyzacyjnego,
Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

W ramach walki w epidemią ustawodawca wprowadził nowy model postępowania restrukturyzacyjnego – uproszczone. Jego istota sprowadza się do tego, że przedsiębiorca samodzielnie dokonuje otwarcia postępowania poprzez obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a następnie ma 4 miesiące na przeprowadzenie postępowania, tj. zebranie głosów od wierzycieli i przedstawienie ich Sądowi do zatwierdzenia. Niewątpliwą zaletą tego rozwiązania jest szybkość, dzięki czemu przedsiębiorca od razu otrzymuje ochronę przed egzekucją. Nasza oferta obejmuje kompleksową obsługę w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym. Jako doradcy restrukturyzacyjni mamy uprawnienia, aby sprawować funkcję nadzorcy układu. Z tego względu, świadczona przez nas obsługa obejmuje nie tylko przygotowanie wniosku, ale również przeprowadzenia właściwego postępowania, aż do prawomocnego zatwierdzenia układu przez Sąd. 

Restrukturyzacja zamiast upadłości

Prawo restrukturyzacyjne zostało ustanowione w 2016 roku, a jego głównym celem jest uniknięcie konieczności ogłoszenia upadłości przez dane przedsiębiorstwo. Ustawa ta umożliwia właścicielowi firmy, który popadł w problemy finansowe, zmiany struktury majątkowej, organizacyjnej, zatrudnień czy umów z kontrahentami. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek trudności związane z prowadzeniem firmy, świadczymy najlepsze usługi doradcy restrukturyzacyjnego w Gliwicach. Gwarantujemy, że do każdego klienta podchodzimy w sposób indywidualny, dzięki czemu można mieć pewność, że szanse na rozwiązanie problemu wzrosną. Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej, nasz doradca finansowy chętnie Państwu pomoże.