Uzyskanie albo zmiana decyzji o przetwarzaniu i składowaniu odpadów

Identyfikacja problemu

W związku ze wzrastającą liczbą pożarów miejsc składowania oraz magazynowania odpadów przepisy dotyczące gospodarki odpadami uległy istotnej zmianie. Z dniem 05 września 2018 r. weszła do polskiego porządku prawnego ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadziła szereg nowych rozwiązań, które obejmują swoim zasięgiem każdego przedsiębiorcę prowadzącego działalność z zakresu gospodarki odpadami. Przede wszystkim zmieniła się procedura wydawania zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów oraz pozwoleń na wytwarzanie odpadów. Wnioski o wydanie decyzji z ww. zakresu zawierają obecnie dużą liczbę nowych elementów. I tak Wnioskodawca ma obowiązek wskazać m.in.: maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku, proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń. Ponadto do wniosku muszą być dołączone liczne załączniki np.: zaświadczenia i oświadczenia o niekaralności, operat przeciwpożarowy, decyzja o warunkach zabudowy. Przed wydaniem decyzji z zakresu gospodarki odpadami, w miejscu w którym ma odbywać się ww. działalność przeprowadzana jest kontrola przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, z udziałem przedstawiciela właściwego organu, w zakresie spełnienia wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska oraz kontrola Komendanta Powiatowego (Miejskiego) Straży Pożarnej w zakresie spełnienia wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

Oferta Kancelarii

Spełnienie wszystkich wymagań prawnych związanych z ww. zakresem jest skomplikowane i czasochłonne. Powierzenie ich Kancelarii przyniesie oszczędność czasu i pieniędzy oraz zagwarantuje wysoką jakość wykonanej pracy. Dla Klientów przygotowaliśmy szeroką gamę usług obejmujących kompleksowe wsparcie z zakresu gospodarki odpadami: przygotowujemy dokumentację niezbędną do uzyskania niezbędnych zezwoleń i pozwoleń, reprezentujemy Państwa interesy w  ww. zakresie przed organami administracji publicznej (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa).  Ponadto występujemy w imieniu Klienta przed Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi oraz Sądami Administracyjnymi, sporządzamy opinie prawne, a w ramach bieżącej działalności przedsiębiorcy proponujemy konkretne rozwiązania formalno – prawne, udzielamy porad prawnych, nadzorujemy sporządzanie umów (m.in. sprawdzanie niedozwolonych klauzul).