Uchronienie się od odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i prawa zamówień publicznych

Identyfikacja problemu

 Zarządzanie finansami publicznymi, zwłaszcza w obszarze jednostek samorządu terytorialnego, jest związane z dużą odpowiedzialnością. Chęć ratowania inwestycji lokalnych, budżetu i dobre wyniki nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej kończą się nierzadko ryzykownymi albo mało przemyślanymi krokami, np. zaciąganie zobowiązań w instytucjach finansowych niebędących bankami. W efekcie, działaniami organów interesują się organy ścigania.

Oferta Kancelarii

Kancelaria Jakubiec Tuszakowski pomaga osobom, co do których stawiane są zarzuty o naruszenie zasad dyscypliny finansów publicznych, przepisów o zamówieniach publicznych, czy przekroczeniu uprawnień określonym w art. 231 k.k. Wsparcie polega na reprezentacji przed organami ścigania i sądami. Przede wszystkim jednak, w ramach współpracy Kancelarii z ekspertami z dziedziny finansów publicznych i w szczególności finansów jednostek samorządu terytorialnego, na zlecenie Klienta przedstawiamy ekspercką opinię, która może zostać użyta przed organami ścigania, jako zasadniczy element obrony.