Prawo spółek handlowych

shutterstock_1525788818

Wspieramy naszych Klientów od początku prowadzenia działalności do dnia jej zakończenia. Uczestniczymy w tworzeniu spółek, procesach transformacyjnych oraz ich likwidacji. Wspieramy kadrę menadżerską w bieżącej działalności zarządzanych przez nią podmiotów, czuwając nad realizacją obowiązków wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów. Dzięki współpracy z ekonomistami, doradcami podatkowymi oraz biegłymi z zakresu finansów i rachunkowości, świadczymy kompleksową obsługę podmiotów działających w ramach szeroko pojętego obrotu gospodarczego.

Usługi dla podmiotów obrotu gospodarczego

Oferta dla podmiotów prawa handlowego obejmuje:

 • Zakładanie oraz likwidację spółek prawa handlowego,
 • doradztwo prawne w zakresie zmian struktur właścicielskich,
 • sporządzanie umów spółek, statutów oraz aktów założycielskich spółek,
 • prowadzenie postępowań rejestrowych,
 • bieżące doradztwo korporacyjne obejmujące m.in. obsługę zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń akcjonariuszy, zgromadzeń zarządu, jak i rad nadzorczych,
 • opracowanie programu compliance pozwalającego na zmniejszenie ryzyka wystąpienia naruszeń oraz niwelowanie skutków zaistniałych zdarzeń,
 • sporządzanie wniosków o otwarcie postępowań restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych,
 • reprezentację w toku postępowań prowadzonych przed sądami powszechnymi, organami administracyjnymi, postępowaniami mediacyjnymi oraz postępowaniami przed sądem arbitrażowym,
 • windykacja należności,
 • sporządzanie opinii prawnych.
Oferta dla kadry menadżerskiej

W zakresie usług świadczonych przez Kancelarię na rzecz kadry menadżerskiej, należy wymienić:

 • Kompleksowe doradztwo oraz reprezentację w zakresie odpowiedzialności karnej, cywilnej oraz podatkowej członków zarządu, zmierzających do pociągnięcia ich do odpowiedzialności osobistej [m.in. art. 296 k.k., art. 299 k.s.h., 586 k.s.h.]
 • Doradztwo oraz reprezentację w sporach korporacyjnych pomiędzy wspólnikami, a kadrą menadżerską,
 • Identyfikację ryzyk odpowiedzialności indywidualnej związanej z podejmowanymi przedsięwzięciami oraz przygotowanie procedur mających na celu ich zniwelowanie.
Usługi dla organów właścicielskich

Dla właścicieli podmiotów prawa handlowego Kancelaria ma do zaoferowania:

 • Doradztwo oraz reprezentację w sporach korporacyjnych pomiędzy wspólnikami a spółką, oraz pomiędzy wspólnikami a kadrą menadżerską, ze szczególnym uwzględnieniem procedury actio pro socio,
 • reprezentację w postępowaniach o wyłączenie wspólnika ze spółki,
 • wsparcie w zakresie procedury squeeze out oraz reverse squeeze out,
 • reprezentację w toku postępowań o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników oraz o uchylenie uchwały wspólników.