Centrum wiedzy

Wzór wezwania wierzycieli przez dłużnika do udzielenia informacji dotyczącej wierzytelności

Tryb zaskarżenia projektu planu spłaty w uproszczonym postępowaniu upadłościowym konsumenckim

Wielu praktyków prawa upadłościowego z pewnością zgodzi się z tezą Pani Sędzi Aleksandry Machowskiej, że zakończenie uproszczonego postępowania konsumenckiego (na zasadach wprowadzonych od dnia 24.03.2020 r.) przywodzi na myśl raczej tzw. rosyjską ruletkę, nie zaś regulację normatywną.[1] Głównym elementem kończącym takie postępowanie jest projekt planu spłaty, który winien być sporządzony przez syndyka – o ile nie zachodzą przesłanki do umorzenia albo warunkowego umorzenia zobowiązań bez ustalania planu spłaty. Syndyk jest zobowiązany do doręczenia projektu planu spłaty wszystkim wierzycielom oraz upadłemu, którzy w terminie 14 dni mogą przedstawić stanowisko do przekazanego dokumentu. Następnie projekt planu spłaty, wraz ze stanowiskami wierzycieli oraz upadłego przekazuje sądowi upadłościowemu.

Na tym tle pojawia się problematyka skargi na czynność syndyka. Czy na projekt planu spłaty przysługuje wierzycielom skarga? Rozstrzygnięcie tego zagadnienia jest bardzo istotne, zwłaszcza, że w orzecznictwie pojawiają się odmienne koncepcje.

[1] A. Machowska, Upadłość konsumencka, Warszawa 2020, s. 19

Przełomowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej coraz częściej uznawany przez polskie urzędy skarbowe

W głośnym wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 października 2020 r. w sprawie C-335/19 orzeczono, że artykuł 90 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie przepisom krajowym, które uzależniają obniżenie podstawy opodatkowania podatkiem od wartości dodanej (VAT) od warunku, by w dniu dostawy towaru lub świadczenia usług, a także w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej mającej na celu skorzystanie z tego obniżenia dłużnik był zarejestrowany jako podatnik VAT i nie był w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, zaś wierzyciel był w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej nadal zarejestrowany jako podatnik VAT.

Pozycja wierzyciela
w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym

calculator-1680905_1920

          Ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. wprowadzono w życie nowy tryb postępowania restrukturyzacyjnego, tj. uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Przedsiębiorcy oraz doradcy restrukturyzacyjni z dużym entuzjazmem przyjęli wprowadzone zmiany. Umożliwiają one bowiem szybkie otwarcie postępowania i ochronę przed postępowaniem egzekucyjnym na czas 3 miesięcy.