Wiesław Baran
osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

Przetarg na nabycie wierzytelności

Syndyk masy upadłości Wiesława Barana [Barana] – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – zawiadamia o przetargu ofertowym, pisemnym, nieograniczonym, którego przedmiotem jest wierzytelność przysługująca masie upadłości Wiesława Barana w kwocie 10 666,00 PLN – od Haliny Baran na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Bytomiu z dnia 20 maja 2022 r., sygn. akt I Ns 691/19.

Charakterystyka oferty:

 1. Cena wywoławcza Wierzytelności to 30 % wartości wierzytelności na dzień zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Jako cenę nabycia oferent wskazuje procent wartości wierzytelności na dzień zawarcia umowy sprzedaży wierzytelności.
 3. Wierzytelność jest stwierdzona prawomocnym postanowieniem sądu, a jej spłata przez zobowiązaną pieniężnie ma następować w miesięcznych ratach, do dnia 20 każdego miesiąca, przy czym 35 (trzydzieści pięć) kolejnych rat jest płatnych po 500,00 PLN (pięćset złotych), a ostatnia 36 (trzydziesta szósta) rata wynosi 666,00 PLN (sześćset sześćdziesiąt sześć złotych).
 4. Wierzytelność ulega comiesięcznemu zmniejszeniu o kwotę 500,00 PLN (pięćset złotych).
 5. Umowa sprzedaży zostanie zawarta z oferentem, którego oferta została wybrana, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia wyboru oferenta.
 6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: złożenie w zamkniętej kopercie, z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – BYTOM – NABYCIE WIERZYTELNOŚCI”, pisemnej oferty, którą należy składać w Biurze Doradcy Restrukturyzacyjnego Macieja Tuszakowskiego w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 1/35, w godzinach od 8:00 do 15:00 albo przesłać pocztą, w terminie do dnia 06.10.2023 do godz. 9:00. Nadmienia się, iż dla zachowania terminu określonego w niniejszym punkcie liczy się data i godzina wpływu doręczenia oferty do Biura Doradcy Restrukturyzacyjnego.
 7. W przypadku, gdy zostaną złożone dwie ważne oferty, syndyk kwalifikuje je do dodatkowej ustnej licytacji. Jeżeli zostaną złożone trzy i więcej ważnych ofert, syndyk kwalifikuje trzy najwyższe oferty do dodatkowej ustnej licytacji. Dodatkowa licytacja ustna odbędzie się w tym samym miejscu, w dniu rozstrzygnięcia przetargu, tj. dnia 06.10.2023 r. o godz. 10:30. W przypadku licytacji kwota postąpienia wynosić będzie 200,00 PLN.
 8. Wadium w kwocie 300,00 PLN należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości Wiesława Barana, o numerze: 88 1600 1462 1742 2298 5000 0001, prowadzonym przez BNP Paribas Bank Polska S.A. z podaniem tytułu wpłaty „WADIUM W PRZETARGU, sygn. akt. KA1K/GUp-s/921/2022, nazwa Oferenta”. Uznanie rachunku bankowego masy upadłości musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert.
 9. Sprzedaż wierzytelności nastąpi na rzecz podmiotu, który zaoferuje najwyższy procent wartości wierzytelności (wartości nabycia).
 10. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 06.10.2023 r. w Biurze Doradcy Restrukturyzacyjnego przy ul. Dolnych Wałów 1/35 w Gliwicach o godz. 10:00.
 11. Nie zawarcie umowy sprzedaży Wierzytelności, z przyczyn, za które oferent, którego oferta została wybrana, ponosi odpowiedzialność, skutkować będzie zachowaniem wpłaconej kwoty wadium.
 12. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu oraz jego zamknięcia bez wyboru którejkolwiek z ofert.

Wszelkie informacje na temat Wierzytelności objętej niniejszym przetargiem można uzyskać pod numerem telefonu:
+48 509 439 342 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: biuro@kancelaria-jt.pl