BUD-MAR Mariusz Bednarczyk w upadłości

Informacje ogólne o postępowaniu

Postanowieniem z dnia 1 lutego 2022 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach, sygn. akt XII GU 149/21 ogłosił upadłość Mariusza Bednarczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą BUD-MAR Mariusz Bednarczyk z siedzibą w Nakle Śląskim.

Do pełnienia funkcji syndyka Sąd upadłościowy wyznaczył Klaudię Jakubiec – numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego – 937.

Sąd upadłościowy wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Dolnych Wałów 1/35, 44-100 Gliwice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt XII GUp 86/22.

Więcej informacji na temat postępowania można uzyskać pod numerem telefonu: +48 509 439 342.

 

Przetarg na nabycie nieruchomości

I. Dom położony w Nakle Śląskim

Syndyk masy upadłości zawiadamia o pisemnym  publicznym, nieograniczonym przetargu na nabycie następujących składników masy upadłości:

 • prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ul. Wieczorka w miejscowości Nakło Śląskie, w gminie Świerklaniec, w powiecie tarnogórskim, stanowiącej działkę gruntu
  o numerze ewidencyjnym 2536/34 z obrębu 0001 Nakło Śląskie, o powierzchni 2 040 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi kw nr GL1T/00076002/6;
 • udziału nr 12 o wielkości 1/72 w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ul. Wieczorka w miejscowości Nakło Śląskie, w gminie Świerklaniec, w powiecie tarnogórskim, stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 2543/34 z obrębu 0001 Nakło Śląskie, o powierzchni 765 m2, niezabudowanej, stanowiącej drogę niepubliczną, wewnętrzną, zapewniającą dostęp do okolicznych nieruchomości z ul. Wieczorka w Nakle Śląskim, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi kw nr GL1T/00080743/3.

Przetarg odbędzie się na następujących warunkach:

 • Przetarg odbędzie na zasadach określonych w Regulaminie Pierwszego Przetargu Pisemnego z dnia 11.10.2022 r.,
 • Przetarg prowadzi syndyk,
 • Kryterium wyboru oferty będzie najwyższa cena,
 • Cena wywoławcza nieruchomości to wartość uwzględniająca dyskonto w wysokości 15 % od wartości rynkowej nieruchomości, tj. 728 000,00 PLN netto [§ 3 pkt 2 Regulaminu],
 • Termin składania ofert upłynie w dniu poprzedzającym dzień rozpoznania ofert wyznaczony przez syndyka, przy czym oferty należy składać osobiście w biurze syndyka lub korespondencyjnie /decyduje data i godzina faktycznego wpływu do biura Syndyka, a nie data stempla pocztowego/, [§ 5 pkt 11 Regulaminu],
 • Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata na rachunek bankowy prowadzony dla Syndyka masy upadłości wadium w kwocie: 73 000,00 PLN, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert [§ 5 pkt 5 Regulaminu],
 • Wyboru oferenta dokonuje komisja przetargowa, której przewodniczy syndyk [§ 6 pkt
  3 Regulaminu],
 • Otwarcie ofert nastąpi w terminie jednego miesiąca licząc od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sędziego – komisarza o wyrażeniu zgody na sprzedaż składnika masy upadłości w biurze doradcy restrukturyzacyjnego w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 1/35, z przyczyn obiektywnych może ulec zmianie [§ 6 pkt 1 Regulaminu],
 • W przypadku, gdy zostały złożone dwie ważne oferty, syndyk kwalifikuje je do dodatkowej ustnej licytacji. Jeżeli zostały złożone trzy i więcej ważnych ofert, syndyk kwalifikuje trzy najwyższe oferty do dodatkowej ustnej licytacji. Ustna licytacja odbędzie się w tym samym miejscu, w dniu rozstrzygnięcia przetargu o godz. 11:00. W przypadku licytacji kwota postąpienia wynosić będzie 1 000,00 PLN, co szerzej reguluje regulamin przetargu [§ 6 pkt
  6 Regulaminu],
 • Syndyk ogłosi przetarg za pomocą ogłoszeniowych portali internetowych, pośredniczących w sprzedaży nieruchomości co najmniej na dwa tygodnie przed upływem terminu składania ofert [§ 4 pkt 1 oraz pkt 2 Regulaminu],
 • Koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca [§ 6 pkt 15 Regulaminu],
 • Zawarcie umowy przenoszącej własność przedmiotu sprzedaży nastąpi nie później niż
  w terminie czterech miesięcy
  od dnia wyboru oferenta [§ 6 pkt 7 Regulaminu].

Więcej informacji na temat postępowania można uzyskać pod numerem telefonu: +48 509 439 342.

II. Garaż położony w Nakle Śląskim

Syndyk masy upadłości zawiadamia o pisemnym  publicznym, nieograniczonym przetargu na nabycieprawa własności nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Sportowców w miejscowości Nakło Śląskie, w gminie Świerklaniec, w powiecie tarnogórskim, stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 274/14 z obrębu 0001 Nakło Śląskie, o powierzchni 184 m2, zabudowanej budynkiem garażowym, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi kw nr GL1T/00056937/3.

Przetarg odbędzie się na następujących warunkach:

 • Przetarg odbędzie na zasadach określonych w Regulaminie Pierwszego Przetargu Pisemnego z dnia 12 października 2022 r.;
 • Przetarg prowadzi syndyk;
 • Kryterium wyboru oferty będzie najwyższa cena;
 • Cena wywoławcza nieruchomości to wartość uwzględniająca dyskonto z tytułu wymuszonej sprzedaży od wartości rynkowej nieruchomości, tj. 28 000,00 PLN netto;
 • Termin składania ofert upłynie w dniu rozpoznania ofert do godziny 9:00, przy czym oferty należy składać osobiście w biurze syndyka lub korespondencyjnie /decyduje data i godzina faktycznego wpływu do biura Syndyka, a nie data stempla pocztowego/;
 • Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata na rachunek bankowy prowadzony dla Syndyka masy upadłości wadium w kwocie: 2 800,00 PLN, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert;
 • Wyboru oferenta dokonuje komisja przetargowa;
 • Otwarcie ofert nastąpi w terminie jednego miesiąca licząc od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sędziego – komisarza o wyrażeniu zgody na sprzedaż składnika masy upadłości w biurze doradcy restrukturyzacyjnego Klaudii Jakubiec w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 1/35, z przyczyn obiektywnych może ulec zmianie;
 • Jeżeli zostały złożone dwie ważne oferty, syndyk kwalifikuje je do dodatkowej ustnej licytacji. Jeżeli zostały złożone trzy i więcej ważnych ofert, syndyk kwalifikuje trzy najwyższe oferty do dodatkowej ustnej licytacji. Ustna licytacja odbędzie się w tym samym miejscu, w dniu rozstrzygnięcia przetargu o godz. 11:00;
 • Syndyk ogłosi przetarg na portalach internetowych, pośredniczących w sprzedaży nieruchomości na dwa tygodnie /lub wcześniej/ przed upływem terminu składania ofert;
 • Koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca;
 • Zawarcie umowy przenoszącej własność przedmiotu sprzedaży nastąpi nie później niż
  w terminie czterech miesięcy od dnia wyboru oferenta.

Więcej informacji na temat postępowania można uzyskać pod numerem telefonu: +48 509 439 342.